ชั้นเรียนของเรา

โพลคลาส

ชั้นเรียนโพลคลาสเป็นศาสตร์ที่ประยุกต์เข้ากับหลักฟิสกิส์และมีอุปกรณ์คือเสาแสตนเลสประกอบการฝึกสอนให้นักเรียนได้ใช้ ซึ่งทางเราได้เตรียมชั้นเรียนที่แตกต่างหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน

โพลสปอร์ต
โพลแด๊นซ์
เอ็กโซติกโพล